Για να αντιγράψετε τα στοιχεία μιας Σχολικής Περιόδου σε άλλη θα μεταβείτε στη διαδρομή:

Διαχείριση - Μεταφορές - Μεταφορά Στοιχείων Περιόδου.

Προσοχή στις παρακάτω επιλογές:

image

Eάν δεν είστε Όμιλος, μπορείτε να αφήσετε τις επιλογές "περιοχές" και τις "εκπαιδευτήρια" κενές. Η αντιγραφή θα γίνει κανονικά στο δικό σας εκπαιδευτήριο.

Με αυτή την ενέργεια μεταφέρονται όλα τα στοιχεία (ρυθμίσεις, τάξεις, τμήματα, μαθήματα κλπ).
Όχι όμως και οι μαθητές οι οποίοι μεταφέρονται με άλλη διαδικασία.