Η παραμετροποίηση για τις εκτυπώσεις(Φάκελοι αποθήκευση , Ορισμός Εκτυπωτών) γίνεται από τη διαδρομή

Διαχείριση -> Διαχείριση Εκπαιδευτηρίου -> Wizard Παραμετροποίησης [Ρυθμίσεις Οικονομικού -> Παράμετροι εκτυπωτικών Οικονομικών ] και ακολούθως επιλέγουμε αποθήκευση (Δισκέτα)