Για να διαχειριστείτε το ποιες επιλογές θα έχει ο κάθε χρήστης, πηγαίνετε στον αντίστοιχο ρόλο του χρήστη από τη Διαχείριση - Διαχείριση ρόλων, κάνετε δεξί κλικ πάνω στον ρόλο - και επιλέγετε τα "Δικαιώματα ρόλου".
image
Επιλέγετε τα κουμπιά του μενού που θέλετε ή αντίστοιχα το δικαίωμα που θέλετε να δώσετε και αποθηκεύετε.
image

(Προσοχή: Κάποιες φορές για να δείτε μια επιλογή, πρέπει να προσέξετε μήπως βρίσκεται μέσω σε υπομενού. Όπως στο παράδειγμα παρακάτω - για να δείτε τα ¨"Έσοδα-Έξοδα" πρέπει να επιλέξετε και το μενού "Προβολές" από πάνω, διότι η επιλογή "Έσοδα-Έξοδα" βρίσκεται μέσα στο μενού "Προβολές")

Σημείωση: Για να δείτε ποιον ρόλο έχει ο χρήστης που θέλετε να επεξεργαστείτε, πηγαίνετε στη Διαχείριση - Διαχείριση χρηστών - μαθητές, καθηγητές κλπ, αναλόγως τι χρήστη θέλετε και βλέπετε τον ρόλο του από τη στήλη "Ρόλοι Web Portal".