Πάμε Ρυθμίσεις Εφαρμογής -> Ρυθμίσεις Ημερολογίων και CRM -> Ρυθμίσεις Ηεμρολογίων [1/3]
Στο Κατηγορίες Εγγραφών Ημερολογίου επιλέγουμε Άνοιγμα
Στην κατηγορία που θέλουμε ενεργοποιούμε την Κεντρική Ανακοίνωση
image